Umiejętności kierownicze

Zarządzanie różnorodnością

Cele:

 • Ukazanie sposobów na wykorzystywanie indywidualnych cech pracowników zespołu.
 • Uświadomienie roli różnic w pracy zespołu i zalet ich wykorzystywania dla jego efektywniejszego działania.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Potrafił wykorzystywać zasady pracowania z zespołem różnorodnym pod względem płci, wieku i doświadczenia;
 • Umiał zarządzać różnicami i podobieństwami pomiędzy członkami zespołu.

Zawartość merytoryczna:

 • Kierowanie zespołem;
 • Identyfikowanie różnic pomiędzy członkami zespołu;
 • Praktyczne wykorzystanie różnorodności doświadczeń;
 • Zagrożenia wynikające z nazbyt wysokiego poziomu zróżnicowania;
 • Zapobieganie konfliktom wynikającym z różnic wieku, płci i stażu pracy;
 • Podział zadań uwzględniający indywidualne uwarunkowania pracownika;
 • Niwelowanie negatywnego wpływu różnic na rzecz wykorzystania ich dla podniesienia wydajności zespołu.

Coaching

Cele:

 • Zapoznanie z ideom coachingu oraz uświadomienie procesu rozwoju w organizacji;
 • Rozwijanie umiejętności pomocy innej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu jej działania;
 • Rozwijanie umiejętności i nauka sposobów przekazywania wiedzy z zakresu uczenia innych.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Znał najskuteczniejsze techniki uczenia się i rozwoju osobistego;
 • Znali istotę coachingu w wydobywaniu z zespołów tego co najbardziej wartościowe;
 • Wiedzieli jak wykorzystać coaching do rozwoju wielu rozmaitych aspektów życia zawodowego i osobistego.

Zawartość merytoryczna:

 • Co to jest coaching;
 • Model coachingu;
 • Teorie uczenia się;
 • Etapy przeprowadzania coachingu;
 • Umiejętności analityczne: asertywność, radzenie sobie z konfliktami, facylitacja, planowanie, komunikacja interpersonalna.

Efektywne spotkania

Cele:

 • Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia spotkań;
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania pracownikami dzięki skutecznemu i klarownemu przekazywaniu informacji.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Umiał przeprowadzić spotkanie pracownicze w krótszym czasie, niż dotychczas;
 • Potrafił przykuć uwagę uczestników spotkania;
 • Znał i stosował zasady jasnego formułowania komunikatów;
 • Prowadził spotkania w sposób efektywny.

Zawartość merytoryczna:

 • Planowanie przebiegu spotkania i wyznaczanie jego celów;
 • Osiąganie zamierzonych celów podczas spotkania;
 • Sztuka przewidywania możliwych punktów spornych;
 • Formułowanie zasad rządzących spotkaniem;
 • Zarządzanie czasem spotkania;
 • Sztuka przemawiania;
 • Zaciekawianie uczestników spotkania;
 • Budowanie relacji służących efektywniejszemu przebiegowi spotkania;
 • Motywowanie uczestników spotkania do zabierania głosu i otwartego wyrażania opinii;
 • Facylitacja ;
 • Prowadzenie spotkania w sytuacji kryzysowej.

Budowanie zespołów

Cele:

 • Pokazanie co to jest zespół i jak pracuje;
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i kierowania zespołem;
 • Poznanie procesu grupowego;

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedzieli jak rozwija się ich zespół;
 • Świadomi procesów zachodzących w grupie;
 • Potrafili dostosować swój styl zarządzania do potrzeb zespołu;
 • Potrafili skutecznie organizować prace oraz motywować zespół.

Zawartość merytoryczna:

 • Czynniki powstawania zespołu, a role lidera;
 • Współpraca w zespole;
 • Fazy rozwoju zespołu;
 • Role grupowe;
 • Efektywność zespołu;
 • Motywacja zespołu.

Przywództwo

Cele:

 • Poznanie własnego stylu przywództwa;
 • Zapoznanie ze stylami przywództwa oraz zapoznanie się z typami osobowości i ich wpływ na styl przywództwa;
 • Nabycie umiejętności dopasowywania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb konkretnego pracownika;

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Znał style przywództwa;
 • Wiedział czym się charakteryzuje konkretny styl przywództwa;
 • Znał zasady skutecznego przywództwa;
 • Wiedział czym się charakteryzują typy osobowości.

Zawartość merytoryczna:

 • Przywództwo jako proces;
 • Typy osobowości;
 • Zachowanie przywódców;
 • Interakcja stylu przywódcy i sytuacji;
 • Przywództwo a proces grupowy;
 • Przywództwo jako proces;
 • Warsztat i narzędzia pracy przywódcy.

Zarządzanie kryzysowe w organizacji

Cele:

 • Nauka zarządzania zasobami ludzkim w sytuacji kryzysowej;
 • Przetrenowania sposobu zarządzania podczas sytuacji kryzysowej;
 • Zapoznanie się z rodzajami zachowań w przypadku kryzysu.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedział co to jest sytuacja kryzysowa;
 • Znał podstawowe schematy zachowań ludzkich w sytuacjach kryzysowych;
 • Będzie wiedział w jaki sposób trafnie i dobrze podejmować decyzje.

Zawartość merytoryczna:

 • Pojęcie kryzysu;
 • Typowe sytuacje kryzysowe w firmach;
 • Budowanie struktury zarządzania kryzysowego;
 • Fazy zarządzania kryzysowego;
 • Reakcje ludzi na sytuacje kryzysowe w organizacji;
 • Komunikacja społeczna w kryzysie.

Leave a reply

Back to Top